วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การเรียนพยาบาล

การเรียนพยาบาล

ชั้นปีที่1 เทอมที่1 เป็นการเรียนแบบพื้นฐานมากเป็นวิชาที่ช่วยให้เรามีเกรดเฉลี่ยทั้งชั้นปีค่อนข้างสูง การเรียนยังไม่ค่อยมีวิชาคณะ เทอมนี้มีทั้งหมด 19 หน่วยกิต
ได้แก่วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ภาษาไทยทางวิชาการ 3 หน่วยกิต
ทักษะการรู้สารสนเทศ 3 หน่วยกิต
การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
กิจกรรมพละศึกษา 1 หน่วยกิต
วิชาชีพการพยาบาล 1 หน่วยกิต(เป็นวิชาคณะเรียนง่ายแต่ ได้Aยากมาก)
และ วิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต

ชั้นปีที่1 เทอมที่2มีดังนี้
1.ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 3หน่วยกิต
2.ทักษะชีวิต 3หน่วยกิต(มาสัมผัสเอง)
3.สารสนเทศทางการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 2 หน่วยกิต
4.กายวิภาคศาสตร์สำหรับพยาบาล(อนาโตมี่) 4 หน่วย
5.จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาล(microbiology for nurse) 3 หน่วยกิต
6.ชีวเคมีสำหรับพยาบาล(biochemistry for nurse) 3 หน่วยกิต

............................ปีสอง ...............
เทอม1
1.การบำบัดทางการพยาบาล
2.การประเมินภาวะสุขภาพ
3.การพยาบาลสุขภาพผุ้ใหญ่1
4.การพยาบาลสุขภาพเด็ก1
5.ปฎิบัติการพยาาบาล1(ฝึกงานนั่นแหละ สองวันต่อสัปดาห์)
6.ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล(ภาคต่อmicrobiology)
7.พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล(การเกิดโรค ว่างั้นนน)
8.เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล1

เทอม2
1.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2.โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด
3.การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2
4.การพยาบาลสุขภาพผู้สูงอายุ
5.การพยาบาลสุขภาพเด็ก2
6.การพยาบาลสุขภาพจิต
7.ปฏิบัติการพยาบาล2
8.การส่งเสริมสุขภาพ
9.เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล2

ซัมเมอร์ ปี2
1.ภาษาอีงกฤษทางวิชาการ2
2.การสื่อสารทางการพยาบาล

...............................ปี3................
เทอม1
1.การบริหารงานพยาบาล
2.กฏหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
3.การพยาบาลจิตเวช
4.การพยาบาลสุขภาพชุมชน1
5.การผดุงครรภ์1
6.ปฏิบัติการพยาบาล3
7.ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับพยาบาลศาสตร์
8.วิชาเลือกเสรี

เทอม2....
1.การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล
2.การวิจัยทางการพยาบาล
3.การพยาบาลสุขภาพชุมชน2
4.การผดุงครรภ์2
5.ปฏิบัติการพยาบาล4

.......ซัมเมอร์
1.ปฏิบัติการพยาบาล5
2.วิชาเลือกเสรี............
.

........................ปีสี่.............
เทอม1....
1.หลักการจัดการสมัยใหม่
2.ปฏิบัติการผดุงครรภ์1(ทำคลอด ว่าซั่นนน)
3.โครงการพยาบาลสำหรับประเด็นปัญหาสุขภาพที่คัดสรร
4.สัมนาวิชาชีพการพยาบาล


เทอมสอง....
1.ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด
2.ปฏิบัติการผดุงครรภ์2
พี่ปี4 จะต้องเตรียมตัวสำหรับสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพด้วยยย ซึ่งใบประกอบวิชาชีพนี้ มีเพียงไม่กี่คณะเท่านั้นที่มี เป็นการบ่งบอกถึง สาขาอาชีพนั้น มีองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการมาอย่างดี เพื่อไม่ให้หน้าที่มีการทับซ้อนกับวิชาชีพอื่น หรือเรียกง่ายๆว่า หน้าที่ใครหน้าที่มัน...แต่ฉันก็รู้หน้าที่เธอนะ....ทำให้การทำงานมีขอบเขตที่ชัดเจนนั่นเอง ดังนั้นจึงไม่มีใครเป็นลูกน้องใครไม่มีใครเป็นคนใช้ใคร เราทำหน้าที่เสริมกัน และ จึงเปลี่ยนจากคำว่า อาชีพ เป็น วิชาชีพ
มีคณะไหนบ้างที่มีใบประกอบวิชาชีพ
1.คณะแพทย์
2.ทันตะ
3.พยาบาล
4.สัตวแพทย์
5.เภสัช
6.เทคนิคการแพทย์
7.กายภาพบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น